UBEZPIECZENIA


ZOFIA WILKOWSKA

TEL / FAX (18) 33-76-034

Ubezpieczenia dla Rolników

Rolnikiem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jest osoba fizyczna, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne.

Natomiast, za gospodarstwo rolne uważa się obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1.0 ha, jeżeli podlega on w całości lub w części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rolnik jest obowiązany do zawarcia umów ubezpieczenia budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej rolników (OC) z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Umowy te zawiera się na okres 12 miesięcy.

Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Towarzystwa o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego spoczywa na rolniku dotychczas posiadającym gospodarstwo rolne.

I. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Za budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego rozumie się obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20 m2 trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach.
Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.
Nie są objęte ubezpieczeniem:

Sumę ubezpieczenia, odrębnie dla każdego budynku rolniczego, ustala ubezpieczający z Towarzystwem.
Suma ubezpieczenia budynku rolniczego może odpowiadać wartości:

Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.

 II. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników (OC).

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Obowiązek zawarcia umowy powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.
Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenia lub uszkodzenie mienia.

III. Ubezpieczenie dla gospodarstw rolnych „Bezpieczna Zagroda”.

Ubezpieczenie to obejmuje ochroną ubezpieczeniową:

 

III.1 mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych:

w skład mienia wchodzą: ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy oraz materiały i zapasy,
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem zdarzeń losowych: ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, trzęsienia ziemi, obsunięcia się ziemi, wydostania się wody z urządzeń wodnokana­lizacyjnych, zalania, uderzenia pojazdu, gradu, lawiny, opadów śniegu, dymu i sadzy, deszczu nawalnego, fali naddźwiękowej, upadku drzew lub masztów, podtopienia, tąpnięcia oraz porażenia prądem,
ubezpieczone mienie można objąć dodatkową ochroną ubezpieczeniową od skutków przepięć;

III.2 ruchomości domowe oraz stałe elementy wykończenia budynku od zdarzeń losowych:

ruchomości domowe to m.in.: meble, sprzęt i zapasy gospodarstwa domowego, odzież, sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, muzyczny, wyroby ze złota i srebra oraz biżuteria, sprzęt turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny, gotówka i wartości pieniężne oraz zwierzęta domowe,
stałe elementy wykończenia budynku mieszkalnego to m.in.: zamontowane lub wbudowane na stałe okna, drzwi i meble, elementy urządzeń wodno-kan., ogrzewczych, elektrycznych i gazowych, domofony, anteny, urządzenia sygnalizacji alarmowej, podłogi, powłoki malarskie, trwałe elementy wystroju wnętrz, piece kuchenne i kominki,
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem zdarzeń losowych: ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, trzęsienia ziemi, obsunięcia się ziemi, wydostania się wody z urządzeń wodnokanalizacyjnych, zalania, uderzenia pojazdu, gradu, lawiny, opadów śniegu, dymu i sadzy, deszczu nawalnego, fali naddźwiękowej, upadku drzew lub masztów, podtopienia oraz tąpnięcia,
ubezpieczone ruchomości domowe można objąć dodatkową ochroną ubezpieczeniową od skutków przepięć;

III.3 następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW):


Ubezpieczeniem mogą być objęte osoby posiadające gospodarstwo rolne oraz osoby bliskie Ubezpieczonemu, zgłoszone do ubezpieczenia (wymienione we wniosku),
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wywołane przyczyną zewnętrzną,niezależnie od woli Ubezpieczonego, mające miejsce w okresie ubezpieczenia,

Ubezpieczeniem objęte są nieszczęśliwe wypadki zaistniałe na terenie gospodarstwa rolnego oraz w życiu prywatnym,
Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie, który obejmuje:

Powrót na górę strony